RITA projekt: COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine

Uudised

Analüüs: COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju: Pandeemia regionaalne mõju 

Mõttekoda Praxis, 11.02.2022

Projekti 2. töörühma tööna sai veebruaris 202s valmis poliitikaanalüüs COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikust regionaalsest mõjust. Analüüsist selgus, et pandeemia negatiivne mõju töötusele ja tööhõivele ilmnes kõigis Eesti maakondades, ent enim on kriis tabanud kahte äärmust – jõukat Harjumaad ning juba varasemalt suure mahajäämusega Ida-Virumaad. 

Loe lähemalt: https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Pandeemia-regionaalne-moju.pdf

——————

Analüüs: COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju noortele 

Mõttekoda Praxis, 18.11.2021

Projekti 2. töörühma tööna sai novembris 2021 valmis poliitikaanalüüs COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikust mõjust noortele. Analüüsist selgus, et Eesti noored on saanud pandeemia ajal finantsiliselt kannatada, suurenenud on noorte töötus ning tuntakse muret oma rahalise olukorra pärast. Erinevalt paljudest OECD riikidest Eestis spetsiaalselt noortele mõeldud tööturu- ega finantsmeetmeid pandeemia mõju leevendamiseks kasutusele ei võetud..

Loe lähemalt: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Poliitikaanaluus-noored.pdf

——————

Analüüs: COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju soolisele võrdõiguslikkusele

Mõttekoda Praxis, 10.06.2021

Projekti 2. töörühma tööna sai juunis 2021 valmis poliitikaanalüüs COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikust mõjust soolisele võrdõiguslikkusele. Analüüsist selgus, et poliitikakujunduses sooperspektiivi arvesse ei võetud ning ehkki sotsiaalpoliitika ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevad poliitikakujundajad teadvustavad, et pandeemia võis naisi mõjutada negatiivsemalt kui mehi, on tegelikus Eesti poliitikakujunduses sooperspektiivist lähtutud väga vähe. Tulemustena soovitatakse poliitikakujundajatel toetada lapsevanemate, naiste ja meeste edukat toimetulekut kriisiga, sh ennekõike töö- ja pereelu ühitamist ning (vaimset) tervist senisest tugevamalt, töötades välja vastavad tugimeetmed, mis võtavad arvesse vajaduste mitmekesisust nii sugude kui ka teiste gruppide lõikes.

Loe lähemalt: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Pandeemia_ja_sooline_vordoiguslikkus_poliitikaanaluus-2.pdf

——————

Analüüs: Meetmed töötute toetamiseks ja vaesuse ennetamiseks

Mõttekoda Praxis, 4.05.2021

Projekti 2. töörühma tööna sai mais 2021 valmis poliitikaanalüüs meetmetest töötute toetamiseks ja vaesuse ennetamiseks. Analüüsist selgus, et lähikuudel on hüvitiste lõppemise tõttu igakuiselt lisandumas tuhandeid inimesi, kellel puudub igasugune sissetulek. Tulemustena soovitatakse pikaajalise töötuse ennetamiseks kaaluda aktiivsete tööturumeetmete kohandamist, et soodustada nende laiemat kasutamist ja töötute tööle naasmist.

Loe lähemalt: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Meetmed-tootute-toimetuleku-toetamiseks-poliitikaanaluus.pdf

——————

Analüüs: Puue ja pandeemia – COVID-19 kriisi mõju puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele

Mõttekoda Praxis, 22.04.2021

Projekti 2. töörühma tööna sai aprillis 2021 valmis poliitikaanalüüs COVID-19 kriisi mõjust puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele. Analüüsist selgus, et puuetega inimeste ligipääs infole, teenustele ja kaupadele on pandeemia ajal halvenenud. Samuti toodi välja, et riigipoolne kriisikommunikatsioon on olnud ebaühtlane, sõnumid segased või keskendunud viiruse levikule.

Loe lähemalt: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Puue-ja-pandeemia-poliitikaanaluus.pdf

——————

Analüüs: Töötukassa palgahüvitis säilitas kümneid tuhandeid töökohti

Ärileht, 22.02.2021

Värskest uuringust selgub, et töötukassa töötasu hüvitised aitasid ära hoida ebavõrdsuse märkimisväärse suurenemise.

Loe lähemalt: https://arileht.delfi.ee/artikkel/92614957/analuus-tootukassa-palgahuvitis-sailitas-kumneid-tuhandeid-tookohti?fbclid=IwAR2I7YzpE6HVWxfxD33XJotbJNuL4q42BQVaA3uubhMfSJI9Zf_nAVCFl4g

——————

Töötukassa töötasu hüvitis – poliitikaanalüüs, Mõttekoda Praxis

Mõttekoda Praxis, 22.02.2021

Projekti 2. töörühma tööna sai veebruaris 2021 valmis Töötukassa töötasu hüvitise poliitikaanalüüs. Tööst selgus, et töötukassa töötasu hüvitised aitasid ära hoida ebavõrdsuse märkimisväärse suurenemise.

Põhjalik ülevaade töö tulemustest on leitav Praxise kodulehelt: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2021/01/Tootukassa-tootasu-huvitis-poliitikaanaluus.pdf 

——————

Konsortsiumi juht prof. Raul Eamets tutvustas alanud uuringut koroonakonverentsil

Tartu Ülikooli konverents “Arukas kohanemine koroonaviirusega”, 27.11.2020

Konsortsiumi juht prof. Raul Eamets tutvustas 27. novembril 2020 Tartu Ülikooli korraldatud koroonakonverentsil “Arukas kohanemine” alanud uuringut ettekandega “Koroonaviiruse sotsiaalmajandluslikud mõjud Eestis ning rakendatud kriisimeetmete tõhusus”.

Konverentsi ettekanded on leitavad: https://koroonakonverents.ut.ee/

Esitlused on järelvaadatavad: worksupi keskkonnas